Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 7 od 22.03.2018.)


 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2013, 11/2014, 25/2014, 21/2016, 5/2017, 16/2017, 33/2017 i 7/2018)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list opštine Zrenjanin", br. 19/2006 i "Sl. list Grada Zrenjanina", br. 24/2008, 14/2010, 34/2016, 37/2017 i 7/2018)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2016, 34/2016, 5/2017, 14/2017, 37/2017 i 7/2018)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA ORGANIZACIONE OBLIKE U SISTEMU GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 26/2017, 37/2017 i 7/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 14/2010, 15/2010 - ispr., 5/2011, 11/2011, 14/2011, 6/2012, 17/2013, 37/2013, 6/2014, 15/2015, 19/2017, 37/2017 i 7/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU "JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2017 - prečišćen tekst i 7/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 27/2016 - prečišćen tekst i 7/2018)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "GRADSKA STAMBENA AGENCIJA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2017 - prečišćen tekst i 7/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 8/2015, 14/2015, 19/2016, 31/2016, 14/2017 i 7/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE NAKNADE ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADA I NAKNADE ZA RAD PRINUDNOG UPRAVNIKA U STAMBENIM I STAMBENO- POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 7/2018)
 • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 7/2018)
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 7/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I POSTAVLJENJU ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 24/2016 i 7/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex