Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 37 od 22.12.2017.)


 • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, PRAVOBRANILAŠTVA I STRUČNE SLUŽBE ZAŠTITNIKA GRAĐANA GRADA ZRENJANINA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 37/2017)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 37/2017)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list opštine Zrenjanin", br. 19/2006 i "Sl. list Grada Zrenjanina", br. 24/2008, 14/2010, 34/2016 i 37/2017)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2016, 34/2016, 5/2017, 14/2017 i 37/2017)
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 37/2017)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA ORGANIZACIONE OBLIKE U SISTEMU GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 26/2017 i 37/2017)
 • ODLUKA O MANIFESTACIJAMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA GRAD ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 5/2017 i 37/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 14/2010, 15/2010 - ispr., 5/2011, 11/2011, 14/2011, 6/2012, 17/2013, 37/2013, 6/2014, 15/2015, 19/2017 i 37/2017)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 1/2011, 23/2011, 5/2017 i 37/2017)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU KOMUNALNE HIGIJENE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 28/2008, 14/2010 - dr. odluka, 37/2013, 11/2014, 25/2014, 33/2015, 21/2016, 29/2016, 26/2017 i 37/2017)
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODOM ZA PIĆE, PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH I OTPADNIH VODA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014, 14/2015, 24/2015, 21/2016 i 37/2017)
 • REŠENJE O DODELI NAZIVA ULICE "DR MILAN MOMIRSKI" NA DRŽAVNOM PUTU IB REDA BR. 18 ZRENJANIN-LAZAREVO ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 37/2017)
 • REŠENJE O PROMENI NAZIVA ULICE "RIJEČKA" U "NADEŽDE PETROVIĆ" U ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 37/2017)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA ZRENJANINA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 30/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex