Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 32 od 18.12.2019.)


 • Odluka o mesnim zajednicama
 • Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za urbanizam" Zrenjanin
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Mala Amerika" u Zrenjaninu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Mala Amerika" u Zrenjaninu na životnu sredinu
 • Grafički prikaz
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Centar" u Zrenjaninu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Centar" u Zrenjaninu na životnu sredinu
 • Grafički prikaz
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije radne zone "Aradac I" u Zrenjaninu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije radne zone "Aradac I" u Zrenjaninu na životnu sredinu
 • Grafički prikaz
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije koridora opštinskog puta ka regionalnoj deponiji u Zrenjaninu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja plana detaljne regulacije koridora opštinskog puta ka regionalnoj deponiji u Zrenjaninu na životnu sredinu.
 • Grafički prikaz
 • Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije banjsko - rekreativnog centra "Rusanda" u Melencima
 • Tekstualni deo Plana
 • Odluka o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata privremenog karaktera na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o manifestacijama od posebnog značaja za grad Zrenjanin
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Centar za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina "Most" Zrenjanin
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Javnu ustanovu "Sportski objekti" Zrenjanin
 • Kadrovski plan Gradske uprave, Pravobranilaštva i Stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti Osnivačkom odboru Sportskog udruženja "Maraton tim Zrenjanin" na upotrebu imena grada Zrenjanina u nazivu Sportskog udruženja
 • Rešenje o razrešenju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju predsednika, članova, sekretara i njihovih zamenika Gradske izborne komisije u stalnom sastavu u Zrenjaninu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i izboru predsednika i članova Saveta za koordinaciju rada odborničkih grupa
 • Rešenje o razrešenju direktora JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Pijace i parkinzi" Zrenjanin.
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodnog pozorišta "Toša Jovanović" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Slavko Rodić" Lazarevo
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Slavko Rodić" Lazarevo
 • Rešenje o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Ćopić" Lukićevo
 • Rešenje o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Ćopić" Lukićevo
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP "Gradska toplana" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP " Gradska toplana" Zrenjanin
 • Ispravka Odluke o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek
 • Ispravka Odluke o utvrđivanju naziva ulica na teritoriji grada Zrenjanina
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o učeničkim i studentskim stipendijama grada Zrenjanina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex