Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 23 od 27.09.2019.)


 • Odluka o Lokalnom ombudsmanu grada Zrenjanina
 • Odluka o osnivanju Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina
 • Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Klek
 • Tekstualni deo
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Dolja" u Zrenjaninu na životnu sredinu
 • Grafički prikaz plana
 • Odluka o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu
 • Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Izmena i dopuna Plana generalne regulacije "Jugoistok" u Zrenjaninu na životnu sredinu
 • Grafički prikaz plana
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Zrenjanin
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom - bez naknade
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme za organizacione oblike u sistemu grada Zrenjanina za 2017. godinu
 • Odluka o konverziji pripadajućeg dela poreza na zarade u trajni ulog u kapital subjekta privatizacije - "SIMPO" A.D. Vranje
 • Izmena i dopuna Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex