Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 18 od 26.06.2019.)


 • Rešenje o prestanku mandata odbornika
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika
 • Odluka o pokretanju inicijative za izmenu člana 20. redni broj 4. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina
 • Odluka o utvrđivanju naziva ulica na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o upravljanju grobljima, sahranjivanju i vršenju pogrebnih delatnosti
 • Odluka o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Zrenjanina
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom - bez naknade
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu kretanja domaćih životinja u naseljenim mestima i uslovima i načinu zajedničkog korišćenja utrina i pašnjaka na teritoriji opštine Zrenjanin
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poslovnom prostoru grada Zrenjanina
 • Odluka o dopuni Odluke o pijacama
 • Odluka o dopunama Odluke o parkiranju vozila
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca i o radu Zoohigijenske službe
 • Odluka o izmeni Odluke o sprovođenju komasacije za katastarsku opštinu Botoš
 • Odluka o izmeni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenom ustanovom Apoteka Zrenjanin
 • Odluka o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina na MZ "Dositej Obradović" Zrenjanin
 • Odluka o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini grada Zrenjanina Mesnoj zajednici "Gradnulica"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Odluka o dopuni Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Saveta za zdravlje grada Zrenjanina za 2018. godinu
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika po osnovu Sporazuma po readmisiji, tražilaca azila i migranata u potrebi bez utvrđenog statusa na teritoriji grada Zrenjanina u periodu od 2019. do 2022. godine
 • Rešenje o razrešenju dva člana Upravnog odbora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju dva člana Upravnog odbora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Apoteke Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka - Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Petar Petrović Njegoš" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Petar Petrović Njegoš" Zrenjanin
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Farkaždin
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" Farkaždin
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije za personalna pitanja
 • Rešenje o imenovanju člana Komisije za personalna pitanja
 • Rešenje o razrešenju v.d. direktora Doma zdravlja "dr Boško Vrebalov" Zrenjanin
 • Rešenje o imenovanju v.d. direktora Doma zdravlja "dr Boško Vrebalov" Zrenjanin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex