Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 8 od 15.03.2019.)


 • Poslovnik Skupštine grada Zaječara
 • Odluka o javnim raspravama
 • Odluka o javnim priznanjima grada Zaječara
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Zaječara od 2018. do 2022. godine
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara
 • Odluka o Gradskom veću grada Zaječara
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Zaječara u udeo grada Zaječara u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida "Zaštitna radionica" d.o.o. Beograd
 • Odluka o mesnim zajednicama
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara
 • Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji Grada Zaječara
 • Odluka o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Zaječara
 • Odluka o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2019. i 2020. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Posebnog programa korišćenja sredstava iz budžeta grada Zaječara po osnovu subvencija Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog-komunalnog preduzeća JKP "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za 2019. godinu
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Jelena Majstorović" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Hajduk Veljko" u Zaječaru
 • Zaključak o određivanju finansijskih sredstava u ko-finansiranju projekta "Očuvanje i restauracija ekosistema u urbanim zonama Sofije i Zaječara"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex