Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 70/2021 od 09.12.2021.)


 • Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Zaječara
 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji Grada Zaječara
 • Odluka o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Zaječara
 • Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite životne sredine na teritoriji Grada Zaječara za period od 2022. do 2030. godine
 • Odluka o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove "Zaječar" Zaječar
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju organizacionih jedinica Apotekarske ustanove "Zaječar" Zaječar, kao i usaglašavanju sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja
 • Odluka o radnom vremenu organizacionih jedinica Apotekarske ustanove "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "ZAJEČAR" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ljuba Nešić" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za administrativna pitanja
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za društvene delatnosti, mlade i sport
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za razvoj poljoprivrede i sela
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za budžet, finansije i ekonomski razvoj
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za administrativna pitanja
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za predlaganje naziva ulica, trgova, škola, institucija i ustanova i drugih delova naseljenih mesta
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća
 • Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Gradske izborne komisije grada Zaječara u stalnom sastavu i njihovih zamenika

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex