Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 70 od 18.12.2020.)


 • Odluka o izboru privatnog partnera i dodeli Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za vršenje usluga prelaska gradske toplane na biomasu u gradu Zaječaru, sa izgradnjom nove toplane
 • Rešenje o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za vršenje usluga prelaska gradske toplane na biomasu u gradu Zaječaru, sa izgradnjom nove toplane
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar, na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o proceni vrednosti imovine, obaveza i kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar na dan 30.06.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Odluka o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole u Zaječaru
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Komisije za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex