Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 67/2021 od 29.11.2021.)


 • Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Zaječara
 • Odluka o izmeni Statuta grada Zaječara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama
 • Rešenje o usvajanju finansijskog Izveštaja za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Zaječaru likvidaciji
 • Program za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu
 • Odluka o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o određivanju pravaca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o izmeni Odluke o taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar, na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara 2021/2022 godine
 • Rešenje o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalno- stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenu toplotne energije
 • Odluka o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Skupštine grada Zaječara I broj: 02-187/2021
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "HIGIJENA" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena" Zaječar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti građana na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu finansijskog plana za 2021. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za septembar 2020.- avgust 2021. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na godišnji plan rada Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za radnu 2021/2022. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Đulići" u Zaječaru i visine učešća roditelja u ceni usluga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Narodnog muzeja "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o imenovanju direktora Narodnog muzeja "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" u Zaječaru
 • Rešenje o imenovanju Komisije za stipendiranje studenata grada Zaječara
 • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata odbornice Skupštine grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex