Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 40/2022 od 28.11.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na 2. izmenu Programa poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za vršenje usluga prelaska gradske toplane na biomasu u gradu Zaječaru, sa izgradnjom nove toplane
 • Odluka o saglasnosti na Nacrt Javnog ugovora u postupku javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o utvrđivanju teksta Oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar za 2023. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar
 • Rešenje o utvrđivanju teksta Oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Timok -održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar, na plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara za 2022/2023. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Higijena Zaječar" Zaječar na cene grobljanskih usluga
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "VODOVOD" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja "Zaječar" u 2021. godini
 • Rešenje o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu Narodnog muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja "Zaječar" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2022. godinu Narodnog muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog muzeja "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za septembar 2021.- avgust 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za radnu 2022/2023. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Đulići" u Zaječaru
 • Odluka o osnivanju Saveta za mlade grada Zaječara
 • Program za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Finansijskog plana za 2022. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Stevan Mokranjac" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "15. maj" u Malom Jasenovcu
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" u Vražogrncu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Salašu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ljubica Radosavljević Nada" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja
 • Odluka o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Apotekarske ustanove "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o imenovanju direktora Apotekarske ustanove "Zaječar"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex