Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 40/2021 od 16.06.2021.)


 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zaječara
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2021. godinu
 • Odluka o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar
 • Odluka o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar
 • Odluka o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Zaječara po osnovu neizmirenih izvornih javnih prihoda u trajni ulog grada Zaječara u kapitalu privrednog društva Novinsko - izdavačkog Preduzeća "Kompanija Borba" a.d. Beograd
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT DOO Beograd - Savski venac
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Zaječar - u likvidaciji
 • Odluka o Geografskom informacionom sistemu grada Zaječara
 • Odluka o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Ivana Mažuranića i dela ulice Ilije Milkića u Zaječaru
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Radmile Mocić u Zaječaru
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulica Cvetka Cakovića i Karađorđeve u Zaječaru
 • Odluka o prihvatanju Predloga za promenu Statuta grada Zaječara
 • Rešenje o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za administrativna pitanja Skupštine grada Zaječara
 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Zaječaru
 • Odluka o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2021. i 2022. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja
 • Odluka o izmeni Odluke o upravljanju grobljima i pogrebnim uslugama na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar
 • Odluka o izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o dopuni Odluke o zaštiti arteskih i subarteskih česama na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "VODOVOD" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stanju površinskih voda na području grada Zaječara u 2020. godini
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2020. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2021. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene Programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Đulići" u Zaječaru i visine učešća roditelja u ceni usluga
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke "Svetozar Marković" u Zaječaru za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2020. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2021. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Narodnog muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara po Završnom računu za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji Program rada za 2021. godinu Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2021. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodnog muzeja "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju predsednika i članova Privremenog Upravnog i Nadzornog odbora i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove Narodno Pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o prestanku dužnosti urednika "Službenog lista grada Zaječara"
 • Rešenje o imenovanju urednika "Službenog lista grada Zaječara"
 • Odluka o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "15. maj" u Malom Jasenovcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Salašu
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Stevan Mokranjac" u Zaječaru i prestanku mandata članovima Privremenog Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Stevan Mokranjac" u Zaječaru
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Gradske izborne komisije grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex