Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 4/2024 od 21.02.2024.)


  • Odluka o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2024. godinu
  • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2023. godinu
  • Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Turističkom organizacijom grada Zaječara - u likvidaciji
  • Odluka o davanju saglasnosti na nacrt Aneksa I Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara
  • Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt Aneksa II Ugovora o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex