Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 4 od 04.02.2019.)


 • Statut grada Zaječara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara
 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa Budžeta grada Zaječara za 2018. godinu
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izboru najpovoljnije ponude u postupku poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Zaječara
 • Odluka o davanju saglasnosti na konačni Nacrt javnog ugovora o poveravanju komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o izmenama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2019. godinu
 • Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zaječara za 2019. godinu
 • Program za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz Budžeta grada Zaječara za podsticanje projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja
 • Pravilnik o utvrđivanju Javnog interesa
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o pružanju usluga u Ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP "Zaječarparking" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada za 2019. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2019. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" u Zaječaru
 • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" u Zaječaru
 • Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste Grada Zaječara
 • Zaključak o davanju mišljenja o Inicijativi za izmenu i dopunu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
 • Rešenje o prestanku mandata člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Upravnog odbora Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata Glavnog urbaniste grada Zaječara
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg operativnog plana Mobilnog tima za socijalno uključivanje Roma na teritoriji Grada Zaječara za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex