Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 32/2022 od 20.09.2022.)


 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o reviziji Finansijskih izveštaja za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Zaječar - u likvidaciji
 • Odluka o dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o uslovima zaštite, načinu podizanja, održavanja i obnove narušenih javnih zelenih površina
 • Odluka o javnoj kanalizaciji
 • Odluka o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" za 2021. godinu
 • Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
 • Pravilnik o uslovima za podnošenje i rešavanje zahteva krajnjeg kupca za privremeno isključenje sa sistema grejanja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Zahtev za umanjenje propisane temperature u grejanom prostoru korisnika za jedan stepen u grejnoj sezoni 2022/2023. godine Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar"
 • Odluka o usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje komunalne delatnosti proizvodnje toplotne energije na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka po godišnjem izveštaju za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine i korigovanih finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu, Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2021. godinu, Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o prestanku funkcije i imenovanju direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Odluka o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru
 • Rešenje
 • Rešenje o dodeli Oktobarske nagrade Grada Zaječara za 2022. godinu
 • Rešenje o dodeli nagrade Grada Zaječara "Hajduk Veljko" u 2022. godini
 • Rešenje o dodeli nagrade Grada Zaječara "Svetozar Marković" u 2022. godini
 • Rešenje o dodeli Povelja u 2022. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex