Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 30/2023 od 22.08.2023.)


  • Rešenje o obrazovanju Tima za koordinaciju procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata Grada Zaječara
  • Rešenje o obrazovanju i načinu rada Komisije za kapitalne investicije grada Zaječara
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenice, članova i članica, kao i njihovih zamenika i zamenica u Savetu za mlade grada Zaječara
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj na teritoriji Grada Zaječara
  • Rešenje o raspisivanju javnog oglasa za određivanje doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Zaječara
  • Pravilnik o bližem uređenju planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki i nabavki na koje se Zakon ne primenjuje, kao i nabavke društvenih i posebnih usluga i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama i nabavkama na koje se Zakon ne primenjuje
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu Grada Zaječara i Službi za internu reviziju grada Zaječara
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda na objektima na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak o usvajanju Izveštaja Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda na usevima na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex