Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 30 od 04.06.2020.)


 • Odluka o načinu plaćanja naknade za korišćenje javnih površina na teritoriji grada Zaječara za maj i jun 2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Zaječar - u likvidaciji
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju likvidacionog upravnika u postupku likvidacije nad Javnim preduzećem "Direkcija za izgradnju" Zaječar
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Zaječarparking" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Zaječarparking" Zaječar
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javno komunalno stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenovnik usluga trećim licima
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javno komunalno stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenovnik neenergetskih usluga
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja "Zaječar" za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Narodnog muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja "Zaječar" za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu Narodnog muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke "Svetozar Marković" u Zaječaru za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex