Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 30 od 29.11.2019.)


 • Odluka o budžetu grada Zaječara za 2020. godinu sa Kadrovskim planom za 2020. godinu
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu Akcionarskog društva "Ikarbus" Fabrika autobusa i specijalizovanih vozila Beograd
 • Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Sportsko poslovnim centrom "Timok" DOO Zaječar - u likvidaciji
 • Odluka o kontroli prijema i realizacije donacija grada Zaječara
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića u Zaječaru
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti na kp. br. 5834/5 KO Zaječar, u ul. Đure Đakovića br. 13 u Zaječaru, iz javne svojine grada Zaječara, prikupljanjem ponuda
 • Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, sa elementima koncesije, poveravanja obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti u gradu Zaječaru
 • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva, sa elementima koncesije, poveravanja obavljanja komunalne delatnosti upravljanja i održavanja groblja, sahranjivanja i pružanja usluga pogrebne delatnosti u gradu Zaječaru
 • Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, za racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, za racionalizaciju i održavanje sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o izmeni Odluke o opštem kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javno komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenu toplotne energije
 • Rešenje o razrešenju direktora Centra za Socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o prestanku mandata predsednika Gradske izborne komisije Grada Zaječara
 • Ispravka Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex