Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 24 od 16.10.2019.)


  • Pravilnik o uslovima za dodelu seoskih kuća sa okućnicom bračnim parovima na teritoriji grada Zaječara
  • Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku sprovođenja javnog konkursa za izbor članova Radnog tela za praćenje sprovođenja Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara
  • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor kandidata za članove Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara
  • Rešenje o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara Javnom komunalnom preduzeću "Zaječar parking" Zaječar
  • Zaključak o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Zaječara, bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića u Zaječaru
  • Odluka o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odborniku Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje je izabran

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex