Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 24 od 04.05.2018.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNOG REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ZAJEČARA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Zaječar", br. 24/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 45/2017, 19/2018 i 24/2018)
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 51/2014, 9/2016, 34/2016, 36/2017 i 24/2018)
  • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2014, 22/2014 - dr. odluka, 38/2014, 39/2014, 51/2014, 3/2016, 7/2017 - dr. odluka, 34/2017, 36/2017, 20/2018 i 24/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I NADZOR "URBANIZAM I IZGRADNJA" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2017 i 24/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA SPORTA GRADA ZAJEČARA ZA PERIOD OD 2016. DO 2018. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ("Sl. list grada Zaječar", br. 24/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex