Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 22/2023 od 22.06.2023.)


 • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara, javnim nadmetanjem
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar - u likvidaciji za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Plana razvoja grada Zaječara za period od 2023. do 2029. godine
 • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na teritoriji KO Brusnik
 • Godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu, Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o Finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2022. godinu
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex