Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 2 od 16.01.2018.)


  • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 2/2018)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2017 i 2/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZGRADA ("Sl. list grada Zaječara", br. 2/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNO - STAMBENOG PREDUZEĆA "ZAJEČAR" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 27/2016, 43/2017 i 2/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2017, 46/2017 i 2/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "HIGIJENA ZAJEČAR" ZAJEČAR NA CENE GROBLJANSKIH USLUGA ("Sl. list grada Zaječara", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex