Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 19/2022 od 09.05.2022.)


  • Odluka o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara, prikupljanjem ponuda
  • Rešenje o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar - u likvidaciji za 2021. godinu
  • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar za 2021. godinu
  • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex