Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 18 od 05.09.2019.)


  • Odluka o donošenju Programa mera za izmirivanje obaveza Grada Zaječara i subjekata čiji je Grad Zaječar osnivač prema JP Elektroprivreda Srbije, Beograd
  • Zaključak o predlogu otpisa duga
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
  • Zaključak o utvrđivanju visine naknade za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez pravnog osnova za agroekonomsku 2018/2019 godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex