Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 9/2023 od 16.06.2023.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE TRGOVIŠTE BROJ: 43-2/2022 OD DANA 16.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA PERIOD 2023-2030.
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČ KOG AKTA JP TRGOVIŠTE IN
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANA SAVETA MESNE ZAJEDNICE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA BEZBEDNOST
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA BEZBEDNOST
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" NOVO SELO
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" NOVO SELO
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI KAO VEĆINSKOM UČESNIKU U OSNOVNOM KAPITALU JP "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJE" VRANJE
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2022-U GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN - UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN - UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA DEO TERITORIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJAZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O PROMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O NABAVCI I FINANSIRANJU UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA CELOJ TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "DOLINA PČINJE"
 • ODLUKA O I REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG REGISTRA IZVORA ZAGAĐENJA ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VODOVODU NA PODRUČJU OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O BROJU DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "DEČJA RADOST" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2022. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD" IZ BOSILEGRADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O OTVARANJU VASPITNIH GRUPA JASLENOG UZRASTA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex