Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 8 od 17.03.2020.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU - REBALANS 2
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O MERAMA ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA OD POLJSKE ŠTETE I MERE ZA ZAŠTITU OD SPALJIVANJA ORGANSKIH OSTATAKA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA ZA FIZIČKA LICA I PREDUZETNIKE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA ZA PRAVNA LICA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "PERA MAČKATOVAC" U BELOM POLJU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE - SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU
 • REŠENJE O POSTAVLJANJU ZAMENIKA NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE - SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM KONTROLNOG MONITORINGA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA PASA I MAČAKA LUTALICA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O I REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ORGANIZOVANJU SLUŽBE PRAVNE POMOĆI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O PRAVIMA DETETA U OBLASTI FINANASIJSKE PODRŠKE PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZA KORIŠĆENJE DELOVA PUTNOG ZEMLJIŠTA JAVNOG PUTA I DRUGOG ZEMLJIŠTA KOJE KORISTI UPRAVLJAČ JAVNOG PUTA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA USTANOVE CENTAR KULTURE "BOSILEGRAD" U BOSILEGRADU
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA USTANOVE CENTAR KULTURE "BOSILEGRAD" U BOSILEGRADU
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETNIKA PACIJENATA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PREKIDU SVIH IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN, RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE
 • REŠENJE O PREKIDU SVIH IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA, RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex