Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 5 od 06.03.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA VRANJA RADI KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKAO ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA ZDRAVSTVENE USTANOVE-APOTEKA VRANJE
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "METERIS VRANJE"
 • ODLUKA O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA DONESE ODLUKU O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA NEPOKRETNOSTIMA IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA VRANJA BEZ NAKNADE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA STANOVA IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA JAVNIM NADMETANJEM
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I ODRŽAVANJU JAVNIH DEČJIH IGRALIŠTA U SVOJINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O AKUSTIČKOM ZONIRANJU I MERAMA ZA ZAŠTITU OD BUKE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE O IZMENI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POSEBNO OBELEŽENOG PROSTORA ZA PARKING MESTO NA JAVNIM SAOBRAĆAJNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPUTSTVO NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE O POSTUPKU RASKOPAVANJA JAVNIH PUTNIH POVRŠINA ZBOG INTERVENCIJA NA PODZEMNIM INSTALACIJAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA, ODNOSNO OTUĐENJA IZ JAVNE SVOJINE GRADA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA LOKALNOG SAVETA RODITELJA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETOZAR MARKOVIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNO IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNO IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJA
 • DOPUNA PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU NEZAVISNE - KOMERCIJALNE REVIZIJE ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O MANJIM MONTAŽNIM OBJEKTIMA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠE ORGANI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOSREDNOM POGODBOM NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENOVNIKU USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O RAZREŠENJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU IZMENE I DOPUNE PROGRAMA OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STANOVIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA SA ISKLJUČIVIM PRAVOM JAVNOM PREDUZEĆU "KOMUNALAC" TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA DRUGOG REDA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "SAJAM LEKOVITOG, ZAČINSKOG, UKRASNOG BILJA I PČELINJIH PROIZVODA"
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U 2020. GODINI
 • ODLUKA O FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE VRANJSKE BANJE NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GO VRANJSKA BANJA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA U STALNOM SASTAVU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex