Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 5 od 12.03.2019.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA DONESE ODLUKU O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE BEZ NAKNADE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 2 U VRANJU - "ŠAPRANAČKI RID"
 • ODLUKU O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNO-RADNE ZONE BUNUŠEVAC U VRANJU
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 4 U VRANJU - "INDUSTRIJSKA ZONA"
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 5 U VRANJU - "GORNJA ČARŠIJA-RAŠKA"
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE POTEZA "SUVODOLSKI POTOK" U VRANJU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNO RADNE ZONE "BUNUŠEVAC PROŠIRENJE
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE IZMEĐU ULICA MARKA MILJANOVA I ALEKSEJA DURAKOVA U VRANJU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE IZMEĐU NERADOVAČKOG PUTA I DRŽAVNOG PUTA IIa REDA BROJ 258 U VRANJU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE POTEZA IZMEĐU ULICE RADNIH BRIGADA I NOVOPROJEKTOVANE SAOBRAĆAJNICE U VRANJU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNO RADNE ZONE "BUNUŠEVAC" U VRANJU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE U NASELJU GORNJI ASANBAIR 2 U VRANJU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE U NASELJU SUVI DOL U VRANJU
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU DRŽAVINE NA NEPOKRETNOSTI - OBJEKTU KOJI SE NALAZI NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2270/2 KO VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O LOKALNOM OMBUDSMANU GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZBOROVIMA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVETA ZA RAZVOJ I ZAŠTITU LOKALNE SAMOUPRAVE
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA STATUT GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ZAMENIKA SEKRETARA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA "TEHNIČKA ŠKOLA" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POJEDINIH ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA - SAVETA I KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SAVETA I KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex