Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 43/2020 od 30.12.2020.)


 • ODLUKA O PROMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE VRANJE
 • ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" U VRANJU ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI MUZEJ" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI UNIVERZITET" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN "REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU "SPORTSKA HALA" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT APOTEKARSKE USTANOVE VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTOM KONCESIJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA IZRADU I ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA, KAO I ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA ZA IZBOR ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA I JAVNO KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA PONAŠANJA FUNKCIONERA LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RAZVOJ GRADA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA SAVETA ZA JAVNU BEZBEDNOST I SIGURNOST GRAĐANA I LOKALNE SAMOUPRAVE
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2020. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU OBJEKTA NA KORIŠĆENJE PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA OTUĐENJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2021. GODINI JP ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJE VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJE VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA I BROJA KORISNIKA NAGRADA ZA USPEŠNE STUDENTE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OSTVARIVANJE, NAČINU I VISINI SOLIDARNE POMOĆI KOD POSLODAVCA ZA ZAPOSLENE U ORGANIMA GRADA VRANJA I GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex