Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 40/2020 od 14.12.2020.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA U 2021. GODINI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKU O USVAJANJU PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 1 U VRANJU-CENTRALNA ZONA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O OBLIKU I NAČINU OSTVARIVANJA SARADNJE KOMUNALNE MILICIJE SA INSPEKCIJSKIM SLUŽBAMA GRADA VRANJA I DRUGIM SUBJEKTIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA " NOVI DOM " VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA " UPRAVA BANJE " VRANJSKA BANJA SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA VRANJA "SPORTSKI OBJEKTI"
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA " VODOVOD" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PREDRAG DEVEDŽIĆ" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PROGRAM PODSTICAJA ZA RAZVOJ "SLOBODNE ZONE VRANJE" ZA 2021. GODINU
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI GRADA VRANJA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA ZA ZAPOSLENE U ORGANIMA GRADA VRANJA I GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA (prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DOPUNAMA POSLOVNIKA IZBORNE KOMISIJE GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex