Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 39/2020 od 07.12.2020.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZANATSKOG CENTRA U VLADIČINOM HANU
 • ODLUKA O PREDLOGU REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE DA SPROVEDE POSTUPAK PRENOSA PRAVA JAVNE SVOJINE IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG U KAPITALU FULL PROTECT D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I OPŠTEM KOMUNALNOM UREĐENJU OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU OBJEKATA U UGOSTITELJSTVU, TRGOVINI, ZANATSTVU I DRUGIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PIJACAMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O DIMNIČARSKIM USLUGAMA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA, DAVANJA U ZAKUP, PRIBAVLJANJA I RAZMENE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU LOKALNOG SAVETA RODITELJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" STUBAL
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" U VLADIČINOM HANU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "JOVAN SKERLIĆ" U VLADIČINOM HANU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U VLADIČINOM HANU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2020. GODINI (IZMENA BR.1) JP ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2020. GODINU (IZMENA 1) JP "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU POSEBNOG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRVU IZMENU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU PLANIRANJA JAVNIH NABAVKI, SPROVOĐENJA POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU SPROVOĐENJA POSTUPAKA NABAVKI NA KOJE SE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA NE PRIMENJUJE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA RAZVOJ I SARADNJU SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA, ZASEOKA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ŽARKO ZRENJANIN-UČA" RADOVNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" DONJI STAJEVAC
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "MILUTIN BOJIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE STRUČNE ŠKOLE "MILUTIN BOJIĆ" TRGOVIŠTE
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA I IZVRŠNIH ORGANA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU NA TERITORIJI GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex