Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 37 od 21.12.2018.)


 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. glasnik Pčinjskog okruga", br. 36/2008 i "Sl. glasnik Grada Vranja", br. 2/2017 - dr. odluka, 27/2017 i 37/2018)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • ODLUKA O JAVNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst, 21/2015, 40/2016, 2/2017 - dr. odluka, 8/2017, 18/2017 i 37/2018)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE VRŠI GRADSKA UPRAVA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE - GRADA VRANJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2017, 10/2018 i 37/2018)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 35/2016, 23/2017, 36/2017, 10/2018 i 37/2018)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU ZOOHIGIJENSKE SLUŽBE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 35/2016, 27/2017 i 37/2018)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2016, 35/2016, 35/2016 - ispr., 31/2017 i 37/2018)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ZAVOD ZA URBANIZAM" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2016 i 35/2016 - ispr., 27/2017 i 37/2018)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE GRADA VRANJA SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA U SLIVU JUŽNE MORAVE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA VRANJA, REPUBLIKA SRBIJA I OPŠTINE BROD, REPUBLIKA SRPSKA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • ODLUKA O USVAJANJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 33/2018 i 37/2018)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U GRADU VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 24/2016, 27/2017 i 37/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PLAVE ZONE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ULICA ZA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADA VRANJA - PEŠAČKE ZONE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)
 • STATUT GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 37/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex