Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 33 od 28.09.2020.)


 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE JP "DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE SURDULICA " SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE IZGRADNJE MULTIFUNKCIONALNOG CENTRA U SELU BINOVCE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, DELA KP.BR. 606 I KP.BR. 568, KO SURDULICA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O ODUZIMANJU NEPOKRETNOSTI - PROSTORIJE OD NOSIOCA PRAVA KORIŠĆENJA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU I UKLANJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA JAVNIM I DRUGIM POVRŠINAMA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O KOMUNALNOM UREĐENJU I HIGIJENI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU - REBALANS 4
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKOG ŠTABA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA "TURISTIČKE ORGANIZACIJE" OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O PREDSTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD" SURDULICA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD", SURDULICA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA SURDULIČKOG KULTURNOG CENTRA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIONOG ODBORA SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINE
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DODELI MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PROJEKATA ZA REALIZACIJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA REALIZACIJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI KAO FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA I UNAPREĐENJU RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2020. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex