Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 33 od 31.12.2019.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU (REBALANS 3)
 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U OPŠTINI SURDULICA ZA 2017.GODINU PO ORGANIZACIONIM OBLICIMA
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE CENTRA SEOSKOG NASELJA BINOVCE
 • ODLUKA O KOMUNALNOM INSPEKCIJSKOM NADZORU
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE IZGRADNJE PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE 39a - 39a
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA JAVNE NAMENE
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 48-48 U SURDULICI
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA ZA PRAVNA LICA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SPORAZUM O ZAJEDNIČKOM OBAVALJANJU POSLOVA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE SURDULICA
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA ZA PRAVNA LICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA ZA FIZIČKA LICA I PREDUZETNIKE
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU OPŠTINE SURDULICA RADI KAPITALNOG ULAGANJA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ODBORNICIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE SURDULICA ZA RAD U 2019. GODINI
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD" SURDULICA I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD", SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE SURDULICA
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JP "VODOVOD" SURDULICA
 • PROGRAM OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERETORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA U MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA U MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU REALIZACIJE PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA DOMA ZDRAVLJA TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UMANJENJU SREDSTVA SA PROGRAMA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU INTERNE REVIZIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex