Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 32/2022 od 30.12.2022.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 5 U VRANJU -GORNJA ČARŠIJA-RAŠKA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE VETROELEKTRANE "POLJANICA
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ALEKSANDROVAČKOG JEZERA
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI OBEZBEĐIVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
 • ODLUKA O MATIČNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PROGRAMU UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA I FINANSIJSKOG PLANA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN PRIVREDNOG DRUŠTVA "SLOBODNA ZONA" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" U VRANJU ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI MUZEJ" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE USTANOVE "NARODNI MUZEJ" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "NARODNI UNIVERZITET" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA VRANJA - SPORTSKI OBJEKTI ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA" ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZDRAVSTVENE USTANOVE - APOTEKA VRANJE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "20.OKTOBAR" VLASE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PROGRAM PODSTICAJA ZA RAZVOJ "SLOBODNE ZONE VRANJE" ZA 2023. GODINU
 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O VI REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O II IZMENI ODLUKE O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE - JAVNA BIBLIOTEKA "ANTONIJE POPOVIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA ČLANA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex