Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 32 od 23.09.2020.)


 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA GRADA VRANJA ZA PERIOD 2021 - 2030. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA
 • ODLUKA O IZRADI DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE VRANJSKE BANJE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 1 U VRANJU - CENTRALNA ZONA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA VRANJA NEPOSREDNOM POGODBOM BROJ 463-202/2019-10 OD 27.12.2019. GODINE
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA ZA KORIŠĆENJE LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU LOKALNOG OMBUDSMANA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA "EKONOMSKO - TRGOVINSKE ŠKOLE" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "BORA STANKOVIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • DOPUNA PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "ZLATNI PUŽ 2020" 13. INTERNACIONALNE DEČIJE IGRAONICE ANIMIRANOG FILMA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA 40. MANIFESTACIJE "BORINI POZORIŠNI DANI"
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA VANTELESNU OPLODNJU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O II REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O OSTVARIVANJU PRAVA NA SOCIJALNU ZAŠTITU O ČIJEM SE OBEZBEĐENJU STARA OPŠTINA BOSILEGRAD
 • ODLUKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERETORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU JEDNOG MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA URBANIZAM, KOMUNALNE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA PRIVREDU, POLJOPRIVREDU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, SAOBRAĆAJ, ENERGETIKU I TELEKOMUNIKACIJE
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTITU
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA MESNE ZAJEDNICE
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA INFORMISANJE
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA
 • REŠENJE O IZBORU MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA PRIGRANIČNU SARADNJU
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex