Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 31 od 14.09.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU (REBALANS 1)
 • ODLUKA O USVAJANJU DRUGE IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE VLADIČIN HAN (KO LEPENICA, KO SUVA MORAVA I KO GRAMAĐE)
 • DRUGE IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE VLADIČIN HAN (KO LEPENICA, KO SUVA MORAVA I KO GRAMAĐE)
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA "JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN" VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BUDŽET I FINANSIJE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA URBANIZAM I KOMUNALNO STAMBENE DELATNOSTI SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA PRIVREDU I SAOBRAĆAJ SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA POLJOPRIVREDU SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE I SPORT SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU I DEČJU ZAŠTITU I BORAČKO-INVALIDSKA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROPISE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTARTIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPOMENIKE I NAZIVE ULICA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I PREDLOGE SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SARADNJU SA GRADOVIMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "KUNJAK" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "KUNJAK" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU VLADIČIN HAN ZA 2020. GOD.
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI JP "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI PO REDOVNOM GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2019. GODINU JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA IZRADU I ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA, KAO I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA ZA IZBOR IZVRŠNIH ORGANA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA - PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE I ČLANOVE VEĆA GRADSKE OPŠTINE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU RESORA ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA OD STRANE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE I IZVRŠNIH ORGANA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA LOKALNI EKONOMSLI RAZVOJ
 • POSLOVNIK OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKAO PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKAO PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA ODBORA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA RAD I RAZVOJ MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA NAZIVA ULICA,TRGOVA,ZASELAKA I DELOVA NASELJENIH MESTA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE SA VERSKIM ZAJEDNICAMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA ZA SOCIJALNA PITANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA RAZVOJA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJULOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA NAD POSLOVIMA IZ IZVORNE NADLEŽNOSTI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VD DIREKTORA JP "KOMUNALAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA JP "KOMUNALAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VD DIREKTORA JP "TRGOVIŠTE IN" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VD DIREKTORA JP "TRGOVIŠTE IN" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "KOMUNALAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "KOMUNALAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "TRGOVIŠTE IN" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP "TRGOVIŠTE IN" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU KANCELARIJA ZA MLADE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "ANTONIJE POPOVIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA NARODNE BIBLIOTEKE "ANTONIJE POPOVIĆ" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex