Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 30/2021 od 12.11.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKU O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE
 • ODLUKA O IZRADI DRUGE IZMENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA
 • ODLUKA O BOJI I NAČINU OZNAČAVANJA VOZILA I OPREME KOMUNALNE MILICIJE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UNIFORMI I OZNAKAMA KOMUNALNIH MILICIONARA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE VRANJE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA VRANJA SPORTSKI OBJEKTI
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU GLAVNOG URBANISTE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA LOKALNOG SAVETA RODITELJA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JU CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU - CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENjE O RAZREŠENjU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "1.MAJ" VRTOGOŠ
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PREDRAG DEVEDŽIĆ" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BORA STANKOVIĆ" TIBUŽDE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U GIMNAZIJI BORA STANKOVIĆ" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U EKONOMSKO-TRGOVINSKOJ ŠKOLI U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA U HEMIJSKO-TEHNOLOŠKOJ ŠKOLI U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U SREDNJOJ POLJOPRIVREDNO-VETERINARSKOJ ŠKOLI "STEVAN SINĐELIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA U MUZIČKOJ ŠKOLI "STEVAN MOKRANJAC" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM PREMA ODLUCI O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU VODOVOD VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU LOKALNOG SAVETA RODITELJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U VLADIČINOM HANU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" STUBAL
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "JOVAN SKERLIĆ" U VLADIČINOM HANU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2021. GODINI - IZMENA 2 ZA JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODRUČJE OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • POSLOVNIK O DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU RESORA ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU ENERGETSKE SANACIJE-UGRADNJA SOLARNIH PANELA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU KRATKOROČNOG AKCIONOG PLANA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIJEM, PREGLED I SASTAVLJANJE RANG LISTE PRISPELIH PRIJAVA UČESNIKA KONKURSA ZA NAGRADU USPEŠNIM STUDENTIMA
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex