Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 3/2023 od 17.03.2023.)


 • ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA VRANJA RADI FINANSIRANJA KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI DRUGE IZMENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU BISTE STANI AVRAMOVIĆ KARAMINGI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA KONAČNI NACRT JAVNOG UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA DUGOROČNU ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GREJANJE I ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA NOVI DOM, VRANJE IZ NOVOINSTALISANIH KOTLOVA NA DRVNU BIOMASU I KOTLOVA NA GAS
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA DUGOROČNU ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA JP "NOVI DOM" UZ IZGRADNJU NOVIH KOTLARNICA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - DRVNE BIOMASE I PRIRODNOG GASA ZA IZGRADNJU KOTLARNICE "1"
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA RADI REALIZACIJE PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA DUGOROČNU ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA JP "NOVI DOM" UZ IZGRADNJU NOVIH KOTLARNICA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - DRVNE BIOMASE I PRIRODNOG GASA ZA IZGRADNJU KOTLARNICE "2"
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U VRANJU
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE - ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" U VRANJU
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE SURDULICA ZA PERIOD 2023-2025.
 • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U STAMBENOM SEKTORU (LAPEE) ZA OPŠTINU SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U TEHNIČKOJ ŠKOLI "NIKOLA TESLA" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U TEHNIČKOJ ŠKOLI "NIKOLA TESLA" U SURDULICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U GIMNAZIJI "SVETOZAR MARKOVIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U GIMNAZIJI "SVETOZAR MARKOVIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKOJ ŠKOLI "JOSIF PANČIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U PŠŠ "JOSIF PANČIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINE
 • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKIH GREŠAKA U ODLUCI O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA USKLAĐENOG PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA SURDULICA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA ZA RAD SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI NA PODRUČJU LOKALNE SAMOUPRAVE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA DRUGE IZMENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA VRANJA ZA 2022-2023. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA U POLJOPRIVREDI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "BORINI KNJIŽEVNI DANI"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA U NASELJU BUNUŠEVAC
 • ODLUKA O FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA U 2023. GODINI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PREKIDU VASPITNO OBRAZOVNOG RADA U DEČJEM VRTIĆU "PČELICA" U VRANJU
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE TRGOVIŠTE BROJ: 43-2/2022 OD DANA 16.12.2022. GODINE
 • REŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE U ODLUCI BR. 110 - 24/2022. GODINE OD DANA 30.12.2022. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex