Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 29 od 18.12.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA GRADSKA UPRAVA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA VRANJA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O RAZMENI GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • ODLUKA O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE VRANJE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICI ZA NOVOROĐENO DETE I PRVOROĐENO DETE U NOVOJ GODINI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU STICANJA PRAVA NA UPLATU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICE KOJE JE STEKLO STATUS LICA KOJE SAMOSTALNO OBAVLJA UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE
 • ODLUKA O DODELJIVANJU NAGRADE "SVETI SAVA"
 • ODLUKA O DOPUNI PROGRAMA UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POJEDINIH ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA I IZVRŠNIH ORGANA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NAJBOLJIH U VRANJSKOM SPORTU ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA U VEZI SA ADAPTACIJOM POSLOVNOG PROSTORA U ULICI IVE LOLE RIBARA BR. 6
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA U VEZI SA PRIMOPREDAJOM LOKALA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REVIZIJU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE "31. JANUAR - DAN GRADA VRANJA" I PREDSTOJEĆIH NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2020. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA "SLOBODNA ZONA" VRANJE
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex