Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 28 od 18.08.2020.)


 • REŠENJE O OBRAZOVANJU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA STALNIH RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA IZRADU I ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA, KAO I ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA ZA IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I FUNKCIJE ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA IZRADU I ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA, KAO I ZA UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA ZA IZBOR IZVRŠNIH ORGANA GRADA VRANJA - GRADONAČELNIKA, ZAMENIKA GRADONAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU GRADONAČELNIKA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA GRADONAČELNIKA VRANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I FUNKCIJE GRADONAČELNIKA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I FUNKCIJE ZAMENIKA GRADONAČELNIKA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I FUNKCIJE ČLANOVA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJA SKUPŠTINE GRADA
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADA VRANJA U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O IZBORU VERIFIKACIONOG ODBORA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIICIMA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA IZ PRETHODNOG SAZIVA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA KOMISIJE ZA ADMINISTRATIVNA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZBORU ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex