Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 27/2022 od 19.12.2022.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE POTEZA IZMEĐU ULICE RADNIH BRIGADA I NOVOPROJEKTOVANE SAOBRAĆAJNICE U VRANJU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA GRADSKA UPRAVA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O USVAJANJU PREDLOGA KONCESIONOG AKTA JAVNOG PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA FINANSIRANJE, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, PRIKLJUČENJE, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE DVE SOLARNE ELEKTRANE NA ZEMLJIŠTU PD - SLOBODNA ZONA VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA SA ELEMENTIMA KONCESIJE ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE, UPOTREBU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKI EFIKASNIH TEHNOLOGIJA
 • REŠENJE O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI CENA KOMUNALNIH USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAKNADE ZA RAD LEKARA U KOMISIJI ZA OSTVARIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex