Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 26 od 13.11.2019.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU (REBALANS 2)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA USKLAĐENOG PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE 39 a - 39 a
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEIZGRADĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU GRADSKE SAOBRAĆAJNICE II REDA 92-92 U SURDULICA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O JAVNOJ RASVETI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DIMNIČARSKIM USLUGAMA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA KORIŠĆENJE SPORTSKE SALE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U GIMNAZIJI "SVETOZAR MARKOVIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex