Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 25 od 30.10.2019.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "SIMPO" A.D. VRANJE
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA POVERIOCA U TRAJNI ULOG PRIVREDNOG DRUŠTVA "HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA" A.D. BEOGRAD
 • ODLUKA O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA DONESE ODLUKA O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU IZ JAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA VRANJA BEZ NAKNADE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZGRADNJI, POSTAVLJANJU, ODRŽAVANJU I ZAŠTITI SPOMEN OBELEŽJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA GRADSKOG VEĆA KOJI NISU NA STALNOM RADU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" SA FINANSIJSKIM PLANOM POSLOVANJA ZA 2019. GOD.
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JU POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" VRANJE SA FINANSIJSKIM PLANOM POSLOVANJA ZA 2019. GOD.
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠE DETE" U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POJEDINIH ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU POJEDINIH ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • AKCIONI PLAN ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U VRANJU ZA PERIOD 2019.- 2021. GODINE
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZRADE DRUGE IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE VLADIČIN HAN (KO Lepenica, KO Suva Morava i KO Gramađe)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O CENI TAKSI PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU ŽALBENE KOMISIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA ZA PERIOD 2019-2024 GODINE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ŽALBENE KOMISIJE GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZBORU PROGRAMA IZ OBLASTI EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI ĆE SE SUFINANSIRATI IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2019. GODINI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • PRAVILNIK O PRAVU NA NABAVKU ORTOPEDSKIH POMAGALA KOJA NISU NA LISTI REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PRAVO NA ADAPTACIJU STAMBENOG PROSTORA RADI PRISTUPAČNOSTI INVALIDNOM LICU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex