Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 24/2023 od 09.11.2023.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U GRADU VRANJE
 • PRAVILNIK O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLATA, NAKNADI PLATE I DRUGIH PRIMANJA PREDSEDNIKA, ČLANOVA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PRIVREMENOG ORGANA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA, RASPISANIH ZA 17. DECEMBAR 2023.GODINE
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2024. GODINU
 • ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIK SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIK SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PRESTANAKU MANDATA ODBORNICIMA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PRESTANAKU MANDATA SVIH RADNIH TELA OBRAZOVANIH OD STRANE SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PRESTANAKU ISPLATE NAKNADE SVIH IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA
 • ODLUKA O PRESTANAKU MANDATA PREDSEDNIK OPŠTINE TRGOVIŠTE, ZAMENIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE, ČLANOVIMA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE I POMOĆNIKA PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PRESTANAKU MANDATA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE, ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE I SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O PRESTANAKU ISPLATE NAKNADA SVIH RADNIH TELA OBRAZOVANIH OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA DA PREDSEDNIK PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE TRGOVIŠTE I ČLANOVI PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE TRGOVIŠTE BIDU NA STALNOM RADU KOD OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O IMENUVANJE SEKRETARA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE TRGOVIŠTE KOJI ĆE BITI NA STALNOM RADU KOD OPŠTINE TRGOVIŠTE.
 • ODLUKA KORIŠĆENJU PEČATA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE I PREDSEDNIKA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ZAKLJUČAK O ZADUŽENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • POSLOVNIK PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZARADA, NAKNADA ČLANOVIMA PRIVREMENOG ORGANA OPŠTINE TRGOVIŠTE, SEKRETARU PRIVREMENOG ORGANA, ZAMENIKU SEKRETARA, ČLANOVIMA RADNE GRUPE I TEHNIČKIM LICIMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex