Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 22/2022 od 01.11.2022.)


 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA USKLAĐENOG PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE ZAVRŠETKA RADOVA NA IZGRADNJI ZADRUŽNOG DOMA I UREĐENJU JAVNOG PROSTORA U SELU MASURICA
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU I HIGIJENI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O PIJACAMA
 • ODLUKA O JAVNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ODBORNICIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE U SKUPŠTINI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE SURDULICA ZA PERIOD OD 2023-2033. GODINE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA DELA KAT. PARCELE 3272 KO SURDULICA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI PROLAZA ZA IZGRADNJU SEKUNDARNOG KRAKA KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU ZAGUŽANJE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE IZGRADNJE GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 93-93 I DELA SAOBRAĆAJNICE 104-104 U SURDULICI
 • ODLUKA O O USVAJANJU PLANA JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE SURDULICA ZA PERIOD 2022-2027. GODINA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE "RADOJE DOMANOVIĆ" U SURDULICI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE KONKURSA KOJI SE RASPISUJE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA IZ BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2022. GOD. I UTVRĐIVANJE VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KONKURSA
 • ODLUKA O IMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O PROMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJE POPISA IMOVINE I OBAVEZA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA NAGRADA ZA USPEŠNE STUDENTE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJUJEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "PRVI JESENJI FESTIVAL CVEĆA"
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA JAVNIM NADMETANJEM
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA UČEŠĆE DOMAĆINSTAVA U SPROVOĐENJU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PORODIČNIM KUĆAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex