Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 19/2023 od 17.10.2023.)


 • POSLOVNIK O IZMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O III REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "DEČJA RADOST" BOSILEGRAD O FORMIRANJU VASPITNIH GRUPA PRIPREMNO PREDŠKOLSKOG PROGRAMA U RADNOJ 2023/2024. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU OPŠTINSKOG SAVETA RODITELJA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKLNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA MIGRANATA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA PERIOD OD 2023. DO 2027. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PREDLOG UGOVORA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA OPŠTINE BOSILEGRAD U TRAJNI ULOG U KAPITALU HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT "YUMCO" A.D. VRANJE I DAVANJU OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA POTPISIVANJE UGOVORA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA OPŠTINE BOSILEGRAD U TRAJNI ULOG U KAPITALU HK PK "YUMCO" A.D. VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA"
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJNI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • REŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA ZA PERIOD 2024-2027 GODINE
 • PRAVILNIK O IZBORU STAMBENIH ZAJEDNICA - KANDIDATA ZA ENERGETSKU SANACIJU STAMBENIH I STAMBENO - POSLOVNIH ZGRADA PRIKLJUČENIH NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA
 • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE VETROELEKTRANE "VRANJE" NA TERITORIJI GRADA VRANJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNO -RADNE ZONE BUNUŠEVAC 4 U VRANJU NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA, I ZAMENIKE ČLANOVA SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O PRESTANKA FUNKCIJE PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ZAMENIKA PREDSEDNIKA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE ČLANOVA VEĆA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex