Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 18/2021 od 26.07.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU (REBALANS 1)
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POVRŠINA JAVNE NAMENE
 • ODLUKA O IMENOVANJU ENERGETSKOG MENADŽERA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODRUČJE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "BRANKO RADIČEVIĆ" U VLADIČINOM HANU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POSEBAN PROGRAM KORIŠĆENJA SUBVENCIJA I SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN U 2021. GODINI - IZMENA 1- JP ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZMENA KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA MIGRACIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA MIGRACIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI
 • ODLUKA O IV REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZGRADNJI OBJEKTA JAVNE NAMENE
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA CELOJ TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE OPŠTINE SURDULICA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA OD STRANE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE I IZVRŠNIH ORGANA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJE VAN POSTUPKA JAVNOG NAMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex