Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 18 od 24.07.2019.)


 • ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU VRANJE
 • Gradsko veće grada Vranja, sednica održana dana 12.07.2019. godine
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2019. GODINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU KOJIM SU DODELJENA SREDSTVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U 2018. GODINI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENOG BROJA VOZILA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PROGRAM POSTAVLJANJA I UKLANJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI BOSILEGRAD
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE REGIONALNOG KOLEKTORA ZA ODVOĐENJE OTPADNIH VODA SA PRIPADAJUĆIM SISTEMOM NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU LOKALNIH JAVNIH PRIHODA ZA FIZIČKA LICA I PREDUZETNIKE
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA U OPŠTINI SURDULICA ZA PERIOD 2019-2021. GODINE
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ŠTETE NASTALE OD POSLEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA
 • PROGRAM DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINE SURDULICA I O NAČINU IZVEŠTAVANJA O INVESTIRANJU SREDSTAVA KORISNIKA BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex