Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 17/2021 od 09.07.2021.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE REGIONALNOG CENTRA ZAUPRAVLJANJE OTPADOM "METERIS VRANJE"
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE U NASELJU SODERCE U VRANJU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNE SPRATNOSTI OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA U POSTUPKU OZAKONJENJA OBJEKATA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UNAPRED PRIPREMLJENI PLAN REORGANIZACIJE PRIVREDNOG DRUŠTVA "SIMPO" AD VRANJE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZGRADNJI, POSTAVLJANJU, ODRŽAVANJU I ZAŠTITI SPOMEN
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE VRANJE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI I USVAJANJU PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA UGOVORNE ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE UZ IZGRADNJU NOVIH KOTLARNICA IZ OBNOVLJIVOG IZVORA ENERGIJE-DRVNE BIOMASE I PRIRODNOG GASA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA " VODOVOD" VRANJE ZA 2021. GOD.
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA I FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNI MUZEJ U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV "31 JANUAR" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU "REGIONALNOG CENTRA ZA TALENTE VRANJE"
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O ODREĐIVANJU PLAVE ZONE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O POSTUPANJU SA PRINUDNO UKLONJENIM VOZILIMA, STVARIMA I DRUGIM PREDMETIMA
 • ODLUKA PRODUŽENJU MANDATA ČLANOVIMA KOMISIJE ZA PLANOVE IMENOVANJE
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIG PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP "TRGOVIŠTE IN" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP "TRGOVIŠTE IN" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex