Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 16/2023 od 08.09.2023.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE ALEKSANDROVAČKOG JEZERA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI
 • ODLUKA O OSNIVANJU PROMENOM OBLIKA IZ SPORTSKOG UDRUŽENJA "ODBOJKAŠKI KLUB VRANJE" VRANJE U SPORTSKO PRIVREDNO DRUŠTVO "SPORTSKO DRUŠTVO VRANJE 1093" D.O.O. VRANJE
 • ODLUKA O PRIHVATANJU OSNIVAČKOG UDELA ODNOSNO OSNIVAČKIH PRAVA NAD PRIVREDNIM DRUŠTVOM "SPORTSKO PRIVREDNO DRUŠTVO VRANJE 1093" D.O.O. VRANJE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA VRANJA U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT TRILATERALNOG UGOVORA O KORIŠĆENJ U SREDSTAVA ZAJMA NAMENJENIH REALIZACIJI PROGRAMA "INTEGRISANO UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM, FAZA I"
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE STANOVA U JAVNU SVOJINU GRADA, ODNOSNO OTUĐENJE STANOVA IZ JAVNE SVOJINE GRADA I DAVANJE U ZAKUP STANOVA U JAVNU SVOJINU GRADA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE "KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA HEMIJSKO-TEHNOLOŠKE ŠKOLE U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE GRADA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA MANDATNO-IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJE SKUPŠTINE GRADA
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UČEŠĆE KORISNIKA U CENI USLUGA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA U 2023. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA ZA POMOĆ DECI I OMLADINI SA TERITORIJE GRADA VRANJA OBOLELOJ OD MALIGNITETA I DRUGIH TEŠKIH BOLESTI
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex